Opłaty


Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Białymstoku informuje, iż w związku z wejściem w życie nowej UCHWAŁY NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 30 września 2013 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok:
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
2. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł ( NIE DOTYCZY DZIECI 6 LETNICH)za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 ust 1 i 2

Opłaty za przedszkole wynoszą:
dzienna stawka żywieniowa 4,20 zł
opłata za Radę Rodziców: - 120 zł
Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych, do 15-tego dnia danego miesiąca, w którym dziecko będzie korzystać z usług przedszkola.
Istnieje także możliwość zapłaty przelewem, na konta:
Opłata stała: 81 1240 2890 1111 0010 3570 5920
żywienie: 68 1240 2890 1111 0010 3570 6057
W treści prosimy o podanie, oprócz imienia i nazwiska dziecka, także grupy, do której uczęszcza.
Składkę roczną na RR,darowizny, mozna dokonywać na konto Rady Rodziców:
8817 5000 1200 0000 0035 856994

[pobierz] 0.2 MB akt

 uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok